formularz

zgłoszeniowy

 

Wyciągnij swój projekt z szuflady!

Aplikuj!

.

O konkursie

Nie słyszałeś nigdy o KOKOSie? Wcale nas to nie dziwi! Przejdź dalej i dowiedz się więcej!

Czytaj dalej

NZS

Oprócz uprawiania KOKOSów robimy też wiele innych ciekawych rzeczy - przekonaj się!

czytaj dalej

 

Regulamin Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS 2017

 

§1. DEFINICJE POJĘĆ

1. Organizator – Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie  Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000166951, NIP: 525-19-70-069, REGON: 001411432.
2. Centrum Krajowe Konkursu (CKK) – Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Górniczo-  Hutniczej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
3. Centra Uczelniane Konkursu (CUK) – centra wyznaczone przez Centrum Krajowe Konkursu.
4. Konkurs – konkurs o nazwie „Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS" organizowany w 2017  roku przez Organizatora, nad przebiegiem którego czuwa Centrum Krajowe Konkursu.
5. Uczestnik – Student, który zgłosił swoją kandydaturę̨ w Konkursie, spełnił wymagania  określone w § 2 pkt 2-3 oraz nie został wykluczony z udziału w Konkursie poprzez stosowną  decyzję odpowiedniej Komisji Konkursowej, Organizatora bądź Centrum Krajowego  Konkursu.
6. Uczelnia – szkoła wyższa działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu Rzeczpospolitej  Polskiej z władzami odpowiedniego kościoła lub związku wyznaniowego, która jest  reprezentowana w Konkursie przez co najmniej jednego Uczestnika. Przez Uczelnię biorącą  udział w Konkursie, rozumie się̨ taką, która jest reprezentowana przez co najmniej jednego  Uczestnika Konkursu.
7. Recenzent – pracownik Uczelni biorącej udział w Konkursie posiadający tytuł doktora nauk  technicznych, reprezentujący katedrę/instytut/wydział, w zależności od możliwości  kadrowych Uczelni.
8. Laureat – Uczestnik nagrodzony Nagrodą na podstawie decyzji Komisji Konkursowej
9. Nagroda – nagroda przyznawana na warunkach opisanych w Regulaminie, w ramach  określonej kategorii, na podstawie decyzji Komisji Konkursowej.
10. Kategorie:
1. Zielona konstrukcja – wynalazek przyjazny dla środowiska lub/i wpływający na mniejsze  zużycie energii lub/i wykorzystujący technologię recyklingu. Konstrukcja ta powinna być  rozwiązaniem ekologicznym, mogącym zastąpić tradycyjnie działające urządzenia/systemy.
2. Pomocna konstrukcja – konstrukcje mające na celu ułatwienie życia osobom  niepełnosprawnym lub/i mające zastosowanie w medycynie szeroko pojętej tj.: sprzęt  medyczny dla osób chorych, sprzęt ratujący życie ludzkie, innowacyjne rozwiązania dla  przemysłu farmaceutycznego, urządzenia ułatwiające życie codzienne osobom niesprawnym.
3. Koło naukowe – rywalizacja pomiędzy kołami naukowymi. Każdy z członków zgłoszonej  drużyny musi być członkiem danego koła naukowego. Konstrukcja zgłoszona przez dane  koło naukowe musi być powiązana z obszarem badań danego koła, o których jest mowa w  statucie/regulaminie działalności tego koła. W skład drużyny może wchodzić nie więcej niż  10 osób.
4. Młody konstruktor – osobą zgłaszającą projekt w tej kategorii może być student, który nie  ukończył 23 roku życia do dnia 1 marca 2017 r., nie może posiadać stopnia inżyniera bądź  innego stopnia informującego o ukończeniu stopnia studiów wyższych. Tematyka konstrukcji  jest dowolna.
5. Hit komercyjny – konstrukcja odpowiadająca obecnym zapotrzebowaniem rynku wg uznania  członków Komisji Konkursowej. Projekt musi być alternatywą dla powszechnie stosowanego  rozwiązania. Koszty realizacji projektu powinny być jak najmniejsze i powinny wymagać jak  najmniejszego nakładu prac.
6. Nagroda internautów – wszystkie konstrukcje z danej Uczelni biorącej udział w Konkursie  będą uczestniczyć w internetowym głosowaniu zorganizowanym przez CUK tejże Uczelni, w  którym mogą brać udział wszyscy internauci. Głos na daną konstrukcję można oddać  indywidualnie tylko raz. Wygrywa ta konstrukcja, która w czasie trwania głosowania zdobyła  najwięcej głosów.

11. Komisja Konkursowa – Komisja, w której w skład wchodzą:
1. przedstawiciele świata nauk technicznych i ścisłych
2. przedstawiciele władz uczelni,
3. przedstawiciele władz krajowych,
4. przedstawiciele sponsorów i partnerów konkursu.
12. Uczelniana Komisja Konkursowa – Komisja Konkursowa działająca na etapie uczelnianym,  powołana przez odpowiednie CUK analogicznie jak w §1 ust. 11.
13. Patron Honorowy - wybrana przez Centrum Krajowe Projektu osoba fizyczna, osoba prawna  bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez pisemną informację  wyraziła zgodę na zostanie Patronem Honorowym.
14. Sponsor – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca zdolności prawnej, która  sponsoruje nagrody lub organizację Konkursu, na podstawie zawartej umowy w formie  pisemnej. 
 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs ma na celu:

1. wyłonienie najzdolniejszych i ambitnych Studentów wykazujących się szczególną  myślą   techniczną i praktyczną,
2. połączenie świata biznesu i nauki we współgrającą się ze sobą całość,
3. rozwijanie inspiracji naukowych studentów,
4. szerzenie działalności naukowej,
5. zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich,
6. wspieranie studenckiej przedsiębiorczości,
7. integracja środowisk naukowych,
8. promowanie praktycznych kierunków ścisłych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
9. promowanie Uczelni wspierających swoich Studentów w projektach praktycznych.
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać́ student uczelni wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej  studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który nie ukończył 28 roku  życia do dnia 1 marca 2017 r. 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być́ student studiów doktoranckich lub podyplomowych  chyba, że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź  studiów jednolitych magisterskich.

 

§3. ZASADY KONKURSU

1. Konkursowi podlegają̨ konstrukcje, czyli działające prototypy urządzeń́ mechanicznych.
2. Konstrukcje muszą być́ w całości wykonane przez studentów Uczelni biorących udział  w  Konkursie.
3. Autorzy konstrukcji, oprócz prototypów opracowują̨:
1. dokumentację techniczną – maksymalnie 6 stron A4 w formacie .pdf,
2. prezentację w formacie .pptx lub innym, nieprzekraczającym 15 slajdów/przejść́ i/lub   wideo o maksymalnym czasie trwania 2 minut.
4. Zgłoszenia następują przez stronę internetową: kokos.nzs.org.pl .
5. Uczelniana Komisja Konkursowa dokonuje weryfikacji zgłoszeń konstrukcji poprzez:
1. kontrolę formalną (zgodność z §2 oraz §3),
2. sprawdzanie, czy dokumentacja techniczna odpowiada rzeczywistości,
3. sprawdzanie, czy urządzenie działa zgodnie ze specyfikacją,
4. sprawdzenie, czy urządzenie nie zostało już wcześniej skomercjalizowane i nie jest   źródłem dochodu z racji jego eksploatacji bądź sprzedaży.
7. Na poziomie krajowym nominacji w 5 Kategoriach dokonuje Komisja Konkursowa w formie  głosowania internetowego, co pozwoli wyłonić maksymalnie 10 nominacji w każdej  Kategorii. 
 
8. Na poziomie krajowym 5 zwycięzców (po 1 w każdej Kategorii) wybiera Komisja Konkursowa  podczas obrad, które będą miały miejsce na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dn.  23 maja 2017 roku. W tym samym dniu odbędzie się gala, podczas której zostaną ogłoszone  wyniki konkursu.  9. Każdy nominowany ma prawo udziału w finałowej wystawie prac, która odbywać się będzie  dn. 23 maja 2017 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

§4. KATEGORIE KONKURSU

1. Konkurs jest podzielony na Kategorie zgodnie z §1 ust. 10.
2. Zwycięzcą danej Kategorii na etapie krajowym może być tylko jedna osoba.
3. Po obradach Uczelnianych Komisji Konkursowych i wyłonieniu przez nich kandydatów, którzy  mieliby brać udział w etapie krajowym i reprezentować tym samym Uczelnię biorącą udział  w konkursie, właściwe CUK zgłasza owych kandydatów do CKK z uwzględnieniem Kategorii,  której konstrukcja dotyczy.

 

§5. CENTRUM KRAJOWE KONKURSU

1. CKK odpowiedzialne jest za zorganizowanie gali Konkursu na terenie Akademii Górniczo-  Hutniczej w Krakowie.
2. Osobą kierującą CKK jest Koordynator, który jednocześnie jest Rzecznikiem Konkursu.
3. W skład CKK wchodzą Dyrektorzy:
1. ds. IT,
2. ds. PR,
3. ds. Współpracy,
4. ds. Gali Finałowej,
5. ds. Prawnych,
6. ds. Centrów Regionalnych.
4. Informacje na temat danych kontaktowych poszczególnych Dyrektorów zostaną udostępnione  na stronie internetowej
5. CKK, na wniosek Organizacji Uczelnianych NZS, powołuje Centra Uczelniane Konkursu.
 

§6. ODWOŁANIA

1. Decyzje Komisji Konkursowych, Organizatora oraz Centrum Krajowego Konkursu podlegają̨  zaskarżeniu.
2. Środkiem odwoławczym jest pisemne odwołanie Uczestnika skierowane do CKK wnoszone za  pomocą̨ organu, który wydał zaskarżone rozstrzygniecie.
3. Pisemne odwołanie Uczestnika powinno zostać́ skierowane do CKK w czasie do 14 dni  kalendarzowych po oficjalnym ogłoszeniu wyników na stronie internetowej Konkursu.
4. CKK rozpatruje pisemne odwołania Uczestników do 14 dni kalendarzowych od daty wniesienia  odwołania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu  Postępowania Administracyjnego.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są̨ od 14 marca do 1 kwietnia 2017r.  CKK zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu nadsyłania zgłoszeń  do Konkursu.
2. Gala finałowa odbywać się będzie w dniu 29 maja 2017 roku.
3. O terminie oraz dokładnym miejscu odbywania się̨ Gali finałowej Uczestnicy zostaną̨  powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem oficjalnej strony   internetowej Konkursu.
4. Przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia zostaną̨ wręczone na gali finałowej.
5. Niezależne Zrzeszenie Studentów nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania  Partnerów.
6. Uczestnicy konkursu zachowują pełne prawa autorskie do swoich projektów.

Uczelnie patronujące

 
                                                                                      

Patroni honorowi